Homepurkutyöt

Homepurkutyöt ammattitaidolla Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla.


Mikrobialtistuminen rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana

Korjausrakentamisen lisääntymisen myötä on myös rakennustyöntekijöiden mikrobialtistumiseen ruvettu kiinnittämään huomiota. Koska korjaustöiden aikana mikrobeja ja niiden itiöitä vapautuu ilmaan, voivat mikrobipitoisuudet kohota homevaurioituneiden rakenteiden purku-, korjaus- ja siivoustyön aikana huomattavan korkeiksi.

Ilman mikrobipitoisuuksien on todettu kohoavan rakenteiden purkamisen aikana silloinkin, kun kyseessä ei ole kosteus- ja homevaurio. Tällaisia tilanteita esiintyy varsinkin vanhoissa rakennuksissa, joissa lämmöneristeenä on käytetty sammalta, olkia, purua, kutterinlastua, jne. Myös rakennusjätteen siivoamisen aikana mikrobipitoisuudet voivat olla hyvin korkeita.

Korjaustöiden aikana mikrobipitoisuudet laskevat purkutyön aikaisista, mutta ovat korkeampia kuin ennen purkamista. Mikrobien on todettu leviävän varsinaisesta korjauskohteesta rakennuksen muihin tiloihin, jolloin rakennustyöntekijöiden lisäksi altistuvat myös muut tiloissa oleskelevat. Keskimäärin mikrobipitoisuudet ovat nousseet purkutyötä ympäröivissä tiloissa jopa 10-kertaisiksi ennen purkamista vallinneeseen tasoon verrattuna.


Mikrobialtistumisen vähentäminen

Mikrobialtistumisen vähentämistavat rakennustyön aikana on selvitettävä tapauskohtaisesti. Suunnittelijan on laadittava korjauskohteeseen ohjeet mikrobipurkutyön suorittamisesta. Mikäli näin ei tehdä on päätoteuttajan ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus siten, että työt voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville.


Purkutyöohje

Mikrobipurkutyöohjeessa on tuotava esiin seuraavat seikat:


  • vaurioalueen laajuus
  • mikrobitutkimusten tulokset
  • lajisto
  • myrkyllisyys
  • työn suoritusaika
  • suojaukset
  • purkumenetelmä
  • osastointimenetelmä
  • kohdepoistomenetelmä


Suojaus

Suojauksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ongelmallisia purkutöitä ovat laajat rakenteelliset purkutyöt (esimerkiksi pahasti vaurioituneen yläpohjan purkaminen) kohteissa, jotka sijaitsevat tiheästi rakennetulla alueella. Tällöin tulee kysymykseen tiiviin suojateltan
rakentaminen rakennuksen yli siten, että mikrobipöly ei pääse leviämään tuulen mukana ympäristöön. Tämän lisäksi käytetään osastointia erottamaan työmaa mahdollisista muista rakennuksen osista. Pienemmissä vauriokohdissa käytetään työmenetelmiin soveltuvaa osastointia sekä pölyntorjuntatoimenpiteitä.


Sertifiointiin vaadittu osaaminen osoitetaan henkilösertifiointi­koulutuksella, johon osallistuminen on pakollista. Lisäksi on suoritettava kirjallinen koe ja näyttö hyväksytysti. Koulutusta järjestää VTT:n hyväksymä oppilaitos.

Purkumenetelmä

Purkumenetelmään vaikuttaa vaurion laatu ja vaurion laajuus: Osastointimenetelmää käytetään, kun on kyseessä näkyvä laajoilla alueilla ( > 0,5 m2) oleva mikrobivaurio tutkituissa materiaalinäytteiden sieni-itiö- tai sädesienipitoisuus on yli 10 000 cfu/g tai rakenteissa on todettu toksiineja tuottavia sienisukuja.


Osastointi on syytä rakentaa ja varautua alipaineistuksen järjestämiseen myös purku- ja korjaustöissä, joissa on kosteusvaurio tai on tiedossa rakennuksessa aiemmin ollut kosteusvaurio tai vauriosta ei ole havaintoa, mutta tilan käyttäjillä on havaittu hengitystie- ym. oireita, jotka ovat homealtistukselle tyypillisiä.
Kohdepoistoa käytetään, mikäli on kyseessä pieni paikallinen mikrobivaurio (< 0,5 m2).

Osastointimenetelmä on mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyön päämenetelmä, jossa ilmanvaihdollisesti eristetty korjaustyökohde alipaineistetaan mikro- tai hienosuodattimella varustetulla alipaineistajalla ja estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen osastoinnin ulkopuolelle. Koko työmenetelmä on yksityiskohtaisesti selostettu viitteessä.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta homepurkutyöstä!